نگاهی به زندگی فضل بن شاذان ازدی نیشابوری  وآثار و عقاید وی

نگاهی به زندگی فضل بن شاذان ازدی نیشابوری وآثار و عقاید وی

نویسنده:

۱- علی چوبینه

مدرس دانشگاه پیام نور ودانشگاه آزاد اسلامی

۲-  فضل اله خاتمی-مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

شناختن رجـال دینـى و سـیاسى هر مکتب ‌‌یا‌ کشور، نقش زیادى در پیشبرد اهداف آن مـکتب یا انـقلاب یا کشور دارد‌.مطالعه آثار متنوع و آشنایی با زندگی و افکارو عقاید عمیق این متفکران می تواند عاملی در هدایت مردم و روشنگری نابسامانی های فرهنگی و اجتماعی گرددو بررسی و ژرف نگری در آراء و آثار این دانشمندان در حقیقت باز کردن دریچه ای برای باز اندیشی مسایل و پدیده های مختلف اجتماعی است؛ بنابراین هر نکته و نظریه ای که از اصالت و استحکام برخوردار باشد می تواند نقطه ی آغازی باشد برای اندیشیدن و دوباره اندیشیدن .

با وجود همه درگیری ها و نزاع هایی که میان دولت های اسلامی در قرن سوم وچهارم وجود داشت، علم و دانش رشد خود را بی وقفه دنبال می کرد.چهره های برجسته ای از متفکران و اندیشمندان ایرانی اسلامی در پرتو حمایتی که امیران و بزرگان از آنها می کردند، توانستند گام های بلندی بر دارند .در این میان چند شهر مهم، نقش اساسی و کلیدی داشتند.

بغداد مهم ترین شهری بود که برای تمامی دنیای اسلام، مرکزیت داشت.قمرهای این شهر، شهرهای فراوانی بود که در دنیای اسلام، به ویژه ایران وجود داشت: ری، اصفهان، نیشابور همچنان در دنیای اسلام می درخشید.

دراین مقاله می کوشیم با روش توصیفی – تحلیلی پس از اشاره به زندگی و شخصیت و عقاید و… به بررسی اندیشه های این متفکّر ایرانی اسلامی،شاذان بن فضل ازدی نیشابوری در قرن سوم پرداخته و در پی آنم تا به گوشه ای از اندیشه های اجتماعی متفکران ایرانی و ژرف نگری در آثار آنان بپردازم که می تواند به اسرار پیروزیها و شکست های جامعه های پیشین دست یابدو از آن در جهت اصلاح حرکت های اجتماعی استفاده کرد و به امید این که حوزه‏هاى عـلمیه بـتوانند صدها فضل‌ بن‌ شاذان‌ را که آشناى به زمان‌ و مکان‌ باشند‌، تربیت کرده و به جامعه عرضه کنند.

کلید واژه :فضل بن شاذان ازدی ، متفکران ایرانی اسلامی،نیشابور،قرن سوم

۱-علی چوبینه ،دانشجوی دکترای زبان وادب فارسی              literaturechobineh@gmail.com

۲- دانشجوی دکترای ادبیات

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود
نگاهی به زندگی فضل بن شاذان ازدی نیشابوری وآثار و عقاید وی PDF -