شناسایی دو اثر ناشناخته از عبدالله قطب بن محیی و معرفی شاگردش شیخ شهاب الدین دانیالی جهرمی

شناسایی دو اثر ناشناخته از عبدالله قطب بن محیی و معرفی شاگردش شیخ شهاب الدین دانیالی جهرمی

نویسنده:

نویسندگان:

حیدر توانایی[۱]

محمدجواد ناسک جهرمی[۲]

زینب رحمانیان کوشککی[۳]

چکیده

عبدالله قطب بن محیی از عارفان قرن نهم و دهم هجری، یکی از صوفیان اندیشه‌ورز و خوش ذوقی است که دارای چندین اثر از جمله: مکاتیب، دیوان، تخمین الاعمار و ابواب الخیر است. مهم‌ترین و برجسته‌ترین اثر وی مکاتیب است که پژوهشگران احوال و آثار وی، بیشتر به این اثر پرداخته‌اند. با بررسی دقیق افکار عرفانی وی در مکاتیب و پژوهش در نسخه‌های خطی، مشخص شد دو اثر دیگر به نام‌ رساله الهواتف فی سلوک العوارف  و  مراتب سبعه باطن که در کتابخانه ملک تهران ذیل مجموعه آثار عزیز الدین نسفی نگهداری می‌شود، از عبدالله قطب بن محیی است.

قطب بن محیی در طول زندگی مریدان و شاگردان بسیاری پرورش داده است که یکی از شاگردان وی، شهاب الدین دانیالی فسایی جهرمی، عارف و شاعر قرن دهم هجری، صاحب اثر رساله الفقریه است. او در این کتاب به برخی از زوایای زندگی شیخ قطب بن محیی پرداخته است.

در این مقاله کوشش شده است تا به شیوه توصیفی ـ تحلیلی، ضمن معرفی دو اثر ناشناخته از قطب بن محیی، یکی از شاگردان وی، یعنی شهاب الدین دانیالی فسایی جهرمی و آثارش به ویژه رساله الفقریه معرفی شود و از این طریق مطالب تازه‌ای درباره زندگی شیخ عبدالله قطب بن محیی ارائه گردد.

واژگان کلیدی: عبدالله قطب بن محیی، مکاتیب، الهواتف فی سلوک العوارف، مراتب سبعه باطن، شهاب الدین دانیالی جهرمی، رساله الفقریه.

[۱]. دبیر تاریخ آموزش و پرورش و استاد دانشگاه های جهرم؛ رایانامه:heidartavanaie@gmail.com

[۲]. کارشناس ارشد عرفان اسلامی از دانشگاه علوم و تحقیقات  تهران؛ رایانامه: nasek1364@gmail.com

[۳]. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، ادبیات عرفانی، دانشگاه آزاد فسا؛ ‌رایانامه:  zinabrahmanian@yahoo.com

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود
شناسايي دو اثر ناشناخته از عبدالله قطب بن محیی و معرفی شاگردش شیخ شهاب الدین دانیالی جهرمی PDF -