نقد ساختاری محتوایی تبلور عشق و کارکرد های آن در چندی از داستان های صادق هدایت

نویسنده:

 

نقد ساختاری محتوایی تبلور عشق و کارکرد های آن در چندی از داستان های صادق هدایت

شهین قاسمی

Email:Sh.Ghasemi158@yahoo.com

چکیده

صادق هدایت از نخستین نویسندگان برجسته ایران در عرصۀ داستان نویسی است که ساختمان داستان کوتاه و روانشناسی شخصیت ها را به تقلید از سبک نویسندگان اروپایی وارد صناعت داستان نویسی ایران کرد. عشق و مسائل مربوط به آن در آثار هدایت به صورت های مختلف تبلور یافته است. گاه شخصیت های داستان هایش از ابراز عشق خود داری می کنند و به همان آواز دور اکتفا می کنند، گاه در عشق شکست خورده و غم و تنهایی و خودکشی به سراغشان می آید و در برخی از داستان ها خیانت در عشق موضوع داستان را تشکیل می دهد. نقطۀ مشترک تمام این داستان ها این است که شخصیت ها در عشق خود شکست می خورند و غم و تنهایی به سراغشان می آید و با این که به اقشار مختلف جامعه تعلق دارند، سرنوشت همۀ آن ها در برابر عشق یکسان است و این سرنوشت یکسان را می توان به نوعی تداعی کنندۀ  نظر خود هدایت دربارۀ عشق دانست.

واژه های کلیدی : صادق هدایت ، نقد ساختاری محتوایی، عشق، داستان

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود