شهریارنامه و ادبیات غرب ایران

نویسنده:

شهریارنامه و ادبیات غرب ایران

دکتر رضا غفوری

چکیده

برپایۀ منظومه شهریارنامه، شهریار پس از ستیزی که با سام فرامرز می‌کند به حالت قهر از سیستان خارج می‌شود و به هندوستان می‌رود و در آن‌جا پس از نشان دادن هنرنمایی‌های خود، دوباره به ایران بازمی‌گردد و با خویشان خود رویاروی می‌شود. در این منظومه حوادث متعدّدی برای قهرمان داستان و دیگر افراد خاندانش روی می‌دهد. همۀ دست‌نویس‌های شناخته شدۀ شهریارنامه ناقص‌اند و آنچه تاکنون از این انتشار یافته است کمتر از یک سوم کلّ این منظومه است. از شهریار روایات چندانی در ادبیات عامیانۀ ایران باقی نمانده است و آنچه از بخشهای گوناگون این منظومه هم در دست داریم بیشتر به دیگر قهرمانان روایات پهلوانی ایران نسبت داده شده است.در این مقاله نخست چکیدۀ روایات شهریارنامه را برپایۀ دست‌نویس نویافته می‌آوریم سپس دو روایت کتبی و شفاهی از این منظومه  را که در ادبیات غرب ایران وجود دارد بررسی می‌کنیم.

واژه‌های کلیدی: ۱٫ شهریار ۲٫ شهریارنامه ۳٫ هفت لشکر گورانی ۴٫ ادبیات غرب ایران

 

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود