اعضای هیات تحریریه

نویسنده: :. - 2018/10/28

مدیر مسئول : محمد جعفر پروین

 • دکتر سید احمد حسینی کازرونی
 • دکتر محمد حسین کرمی
 • دکتر اکبر صیاد کوه
 • دکتر مریم خلیلی جهان تیغ
 • دکتر جلیل نظری
 • دکتر محمد رضا ملک
 • دکتر لیلا جمشیدی
 • دکتر الهام رستاد
 • دکتر رضا غفوری
 • دکتر شهین قاسمی
 • دکتر حمیرا زمردی
 • دکتر مهرداد چتر آیین
 • دکتر مهدی فاموری
 • دکتر محمد رضا معصومی
 • دکتر زهرا فتحی
 • دکتر سید محمود سید صادقی
 • دکتر محمد شفیعی
 • دکتر گل آرا داور پناه